ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર! પાકને જીવાતોથી બચાવવા માટે સબસિડી મળશે, તમે અહીં અરજી કરી શકો છો

ખેડૂતો જંતુનાશકોના ઉપયોગ વિના કઠોળ, તેલીબિયાં પાકો તેમજ ફળ અને શાકભાજીના ખેતરોને જીવાતોથી બચાવી શકે છે. ખેડૂતો તેમના ખેતરમાં પ્રકાશ ફાંસો, ફેરોમોન ટ્રેપ, સ્ટીકી ટ્રેપ,…

ખેડૂતો જંતુનાશકોના ઉપયોગ વિના કઠોળ, તેલીબિયાં પાકો તેમજ ફળ અને શાકભાજીના ખેતરોને જીવાતોથી બચાવી શકે છે. ખેડૂતો તેમના ખેતરમાં પ્રકાશ ફાંસો, ફેરોમોન ટ્રેપ, સ્ટીકી ટ્રેપ, લાઇફ ટ્રેપ લગાવીને જીવાતથી પોતાને બચાવી શકે છે. ખેડૂતોને લાઇટ ટ્રેપ લગાવવા માટે 75 ટકા સુધીની સબસિડીની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

બિહાર સરકારના કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રૈયાર (જમીન ધરાવતા ખેડૂતો) અને બિન-રૈયત (શેરખેડ કરનાર) બંને ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. એક ખેડૂતને વધુમાં વધુ એક એકર માટે સબસિડી મળશે. ઊંચા વિસ્તાર માટે, ખેડૂતને વધુમાં વધુ 3 એકર માટે ગ્રાન્ટની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

કઠોળ, તેલીબિયાં અને બાગાયતી પાક માટે લાઇટ ટ્રેપ સેટની પ્રતિ એકર કિંમત 1152 રૂપિયા છે. જેમાં ખેડૂતોને પ્રતિ એકર રૂપિયા 864 આપવામાં આવશે. કઠોળ અને તેલીબિયાં અને બાગાયતી પાકો માટે ફાર્મ ગાર્ડ સેટ (એક એકર દીઠ એક સેટ) 1700 રૂપિયા છે. જેમાં 75 ટકા એટલે કે 1275 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે.

તમે અહીં અરજી કરી શકો છો
ખેડૂતો બિહાર કૃષિ વિભાગના સત્તાવાર પોર્ટલ dbtagriculture.bihar.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. અનાજ, કઠોળ અને તેલીબિયાં પાકો માટે, ફેરોમોન ટ્રેપ સેટની કિંમતના 75 ટકા (1 ટ્રેપ સ્ટેન્ડ અને 3 ટ્રેપ) 5 સેટ પ્રતિ એકર 450 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ થશે. ફળો, શાકભાજી, કઠોળ અને તેલીબિયાં માટે સ્ટીકી ટ્રેપ યલો અને બ્લુ એ-4 સાઈઝ 315 રૂપિયા પ્રતિ એકર ગ્રાન્ટ તરીકે આપવામાં આવશે. ફળો અને શાકભાજી માટે લાઈફ ટાઈમ ટ્રેપ સેટ (5 સેટ) માટે રૂ. 750ની ગ્રાન્ટની જોગવાઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *